AL-FAUL F

19 April 2022 08:21

Pertanyaan

Wosing rembug kang andhasari dumadining crita. Kayata babagan katresnan, kekancan, agama, pewiyatan lan liya-liyane. Iku diarani..... a. Plot c. Tema b. Setting d. Paraga


24

1

Jawaban terverifikasi

A. Nur

20 April 2022 07:35

Jawaban terverifikasi

Hai, kak Al-Faul F. Kakak bantu jawab ya Jawaban dari pertanyaan di atas adalah C. Tema Yuk simak pembahasannya Cerkak yaiku crita ringkes ngenani kedadeyan padinan sing nduweni pesan moral kanggo pamaca. Cerkak nduweni unsur pamangun saka njero lan njabane teks. Unsur cerkak yaiku unsur instrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerkak 1. Paraga lan watak paraga: sapa wae paragane sing ana ing crita lan kepriye watake 2. Plot: alur critane. Wiwit awal nganti pungkasan (maju) utawa nyritakake kanthi cara 'flashback' (mundur) 3. Tema: inti saka crita sing dadi dhasare crita. Garis besar crita ngrembug ngenani apa 4. Setting: ngrembug ngenani wektu, panggonan, lan kahanan sajrone crita 5. Amanat: pitutur sing bisa didudut saka crita Unsur ekstrinsik 1. Latar pangripta: sapa pangriptane, kepriye pengalamane pangripta 2. Kahanan sakiwa-tengene crita diripta: bisa dideleng saka unsur sosial, budaya, politik, ekonomi lan liya-liyane Dengan demikian, pertanyaan untuk jawaban di atas adalah C. Tema Semoga membantu ya:)


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

contoh 10 kecap rajekan dwimadya

1rb+

0.0

Jawaban terverifikasi